ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับบริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่าง

Production Technical
คุณสมบัติ
•  วุฒิ ปวส. – ป.ตรี  สขาที่เกี่ยวข้อง
•  สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
•  สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• จัดทำ, ปรับปรุงมาตรฐานในการผลิต
• ออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานผลิต
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย
• จัดทำ Line Layout ของพื้นที่ผลิตสินค้า
 
สวัสดิการ
•  อัตราเงินเดือนตามตกลง
•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•  กองทุนเงินทดแทน
•  ประกันสังคม
•  เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
•  โบนัสประจำปี
•  เงินสวัสดิการมงคลสมรส
•  เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
•  เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
•  สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
•  ตรวจสุขภาพประจำปี
•  กีฬาสีสัมพันธ์
•  ท่องเที่ยวประจำปี
•  งานเลี้ยงปีใหม่
•  วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
Team Leader Trade Marketing

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีประสบการณ์fด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลการตลาดและการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• วางกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนคู่ค้าในและต่างประเทศ
• มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสูงสุด
• ศึกษาวิเคราะห์การทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
• ติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลด้านตัวเลขเพื่อรายงานสรุปผลด้านการขาย และความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนเงินทดแทน
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
** ระดับตำแหน่งงาน ผช.หนง. ขึ้นไป มีค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ เมื่อผ่านทดลองงานในตำแหน่งแล้ว

Warehouse employee

คุณสมบัติ
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถขับรถ Fork Lift ได้
• สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ การจ่ายวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
• อัตราค่าจ้างรายวัน #บรรจุเป็นพนักงานประจำ
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

Machinery maintenance officer

คุณสมบัติ
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
• มีความรู้ในการซ่อมเครื่องจักร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ซ่อมเครื่องจักรตาม Job การแจ้งซ่อม
• ทำ PM เครื่องจักรตามแผน PM

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนเงินทดแทน
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

Engineering supervisor

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้าน Process Engineer และสามารถใช้ Program Auto CAD , MS Office ได้ดี
• มีภาวะเป็นผู้นำ
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลการตอบสนองความต้องการราคา, แบบ, ตัวอย่าง, ปรับปรุงกระบวนการผลิต, การออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
• ควบคุมการผลิตสินค้า First Lot/New Order การปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดทำมาตรฐานการผลิต/การบรรจุ

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
** ระดับตำแหน่งงาน ผช.หนง. ขึ้นไป มีค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ เมื่อผ่านทดลองงานในตำแหน่งแล้ว

hr_rct@nissei.co.th
โทร. 038-522-000 ต่อ 129

สำหรับสมัครงานเท่านั้น